Museu Municipal de Montmeló. Assentament Romà de Mons Observans

  Facebook   Twitter   YouTube
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Municipal de Montmeló. Assentament Romà de Mons Observans - Exposició permanent

LES PINTURES MURALS

Una de les troballes més notables que ha proporcionat el jaciment són les restes de pintura mural romana de primer estil pompeià que
decoraven les principals estances de l'edifici. És una descoberta excepcional en el context de la península ibèrica, on són molt escassos els
exemples d'aquest estil decoratiu característic dels primers temps de la romanització (150 a. de C. - 80 a. de C.). Les pintures, que van ser
elaborades amb la tècnica de l'estuc (tectoria), representen una paret de carreus encoixinats de color blanc delicadament perfilats amb
línies vermelles que aparenten ser les juntes. Els carreus, acabats amb una textura molt fina que imita el marbre, es disposen en files
rematades amb frisos i cornises profusament decorades amb motius en relleu de gallons i dentellons.

Els exemples més representatius de pintures murals de primer estil es conserven a les ciutats romanes de Pompeia i Herculà (Itàlia) les
quals, l'any 79 d. de C., van quedar sepultades per l'erupció del Vesuvi. Les laves i les cendres del volcà van contribuir a preservar edificis
sencers amb les decoracions murals pràcticament intactes. En canvi, les pintures del jaciment de Mons Observans van aparèixer despreses
de les parets i trencades en molts trossos. En el moment de la descoberta presentaven nombroses esquerdes, fisures i, fins i tot, pèrdues
significatives de la capa pictòrica provocades per les condicions mediambientals de l¿entorn en el qual havien romàs enterrades durant més
de 2.000 anys.

Per tal de recuperar-les, es va dur a terme un delicat procediment d'extracció que va consistir a numerar i documentar exhaustivament la
ubicació de cada fragment per facilitar-ne el muntatge posterior. Abans de fer-ne l'extracció, els fragments es van engassar amb l'objectiu
de conservar la disposició de les juntes i protegir-los durant el seu trasllat des del jaciment fins al Museu Municipal de Montmeló on,
actualment, s'està realitzant el procés de restauració. Els fragments que ja han estat restaurats s'exposen a l'esmentat museu en el marc
de
l'exposició 'Les pintures murals romanes de primer estil pompeià del jaciment de Can Tacó - Turó d'en Roina (Mons Observans)', que fou
inaugurada el mes de maig de 2013 amb motiu del Dia Internacional dels Museus.

Turó de Can Tacó (Mons Observans)
08160 MONTMELO
935721166
info@monsobservans.cat
http://www.monsobservans.cat/jaciment/

La mirada tàctil